Sollicitatiecode

De provincie Zuid-Holland hanteert voor de procedure werving en selectie een sollicitatiecode. Dit is een set van afspraken die PZH maakt met kandidaten die solliciteren bij PZH. Deze sollicitatiecode is gelijk aan de NVP Sollicitatiecode van juni 2020 met één uitzondering, te weten de klachtenprocedure.

Een sollicitant kan zich met een klacht over de procedure werving en selectie van de provincie Zuid-Holland niet wenden tot de NVP. De sollicitant die meent dat de sollicitatiecode werving en selectie van de provincie Zuid-Holland niet juist is toegepast en van oordeel is dat de betrokken ambtenaar of bestuurder zich hierdoor jegens u onbehoorlijk heeft gedragen, kan zich met een klacht hierover tot de provincie wenden. Op behandeling van een dergelijke klacht is hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. De klacht wordt in behandeling genomen door het secretariaat van de klachtfunctionaris. Deze zal eerst met partijen bezien of de klacht naar tevredenheid van de sollicitant kan worden opgelost. Indien de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, kan de klacht tijdens een zitting worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtfunctionaris. Deze zal dan advies uitbrengen over de verdere afhandeling van de klacht.

Meer informatie met betrekking tot de wijze van indienen van een klacht en de klachtprocedure is te vinden op de algemene website van provincie Zuid-Holland. Daar is ook een folder te vinden die de klachtenbehandeling toelicht.