Ontwikkeling & Grondzaken bij de provincie Zuid-Holland

Als provincie zijn we een belangrijke speler in de ruimtelijke ordening, de ontwikkeling van het landelijk gebied, van natuur en wegen én de planning van bijvoorbeeld woningbouw in Zuid-Holland. Het aankopen en beheren van onroerend goed voor onder andere de aanleg en het onderhoud van (vaar)wegen, de groene agenda (de realisatie van natuurgebieden) of provinciale gebiedsontwikkelingen is waar we ons binnen Ontwikkeling & Grondzaken met zo’n 50 vakspecialisten mee bezighouden. Daarbij kijken we naar thema’s en opgaven die nu spelen. Denk aan het programma landelijk gebied, stikstof, bodemdaling, natuur, energietransitie en de klimaatagenda. En we werken mee aan de opgaven van de toekomst in onze provincie, bijvoorbeeld aan het verbeteren van de stedelijke omgeving, het landelijk gebied, versnellen van woningbouw en de bereikbaarheid van onze provincie.

Wil je weten aan welke projecten wordt gewerkt, wie onze collega’s zijn, welke opleidingsmogelijkheden we bieden, en vooral: wat jij voor de provincie kunt betekenen? Lees dan verder!

Over Ontwikkeling en Grondzaken

Op basis van het coalitieakkoord 2019-2023 van de provincie is in 2022 de nota ‘een proactief en opgavegericht grondbeleid’ opgesteld. Dit grondbeleid is een middel om de provinciale doelen waar te maken en geeft ons domein richting. Voor advies over en uitvoering van het grondbeleid, werken we vanuit verschillende professionele teams die allemaal hun eigen specialisme hebben. Deze kennisteams zijn aan- en verkoop, tijdelijk beheer, advies en planeconomie, geo-advies – waar de kaarten worden gemaakt, en juridische grondzaken. Daarnaast zijn er nog ondersteunende functies. Kortom, we vertegenwoordigen een breed scala aan functies. Lees hieronder meer en wat jij voor de provincie kunt betekenen!

Waarom is het werken voor grondzaken zo gaaf?

In de video hieronder delen collega’s Annemiek, Kees en Jorn hun ervaring, motivatie en enthousiasme over hun werk bij Grondzaken.

Kom werken bij Grondzaken

Van medewerkers en adviseurs (ontwikkeling) & grondzaken tot juristen

We zijn op zoek naar nieuwe collega’s die aan de slag gaan als medewerker aan – en verkoop, (senior) adviseur grondzaken en geo-adviseur. We gaan graag met jou in gesprek en bespreken de mogelijkheden, de inhoud van je werkpakket, je loopbaan, ontwikkelingsmogelijkheden en aanvullende opleidingen. Uiteraard hoort daar ook een passend salaris bij conform de functieschalen van de provincie. Bekijk hier onze arbeidsvoorwaarden.

Hieronder vind je meer informatie en welke vacatures allemaal openstaan:

We werken aan vele ruimtelijke opgaven zoals het realiseren van het Natuurnetwerk in Zuid-Holland, de verbetering van de infrastructuur en een gebiedsgerichte aanpak voor stikstof en klimaat/bodemdaling in het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. We kopen, ruilen en verkopen daarvoor gronden en gebouwen en nemen deze tijdelijk in beheer. De manier waarop we dat doen is vastgelegd in het grondbeleid. De medewerkers aan- en verkoop en beheer sluiten vele overeenkomsten met derden af. De adviseurs zijn ook breder inzetbaar dan alleen aankoop. Zij adviseren in projectteams en kunnen strateeg zijn in complexe samenwerkingen. Bij complexe dossiers voeren zij zelfstandig gesprekken en onderhandelen over minnelijke verwerving, (kavel)ruil- en verkoop en zelfrealisatie. Soms zijn ze bezig met een onteigeningsprocedure.

Dit maakt het werk interessant:

 • Je krijgt de mogelijkheid om jouw bijdrage te leveren op thema’s waar jij warm voor loopt. Heb jij meer met de opgaven voor landelijk gebied? Of juist infrastructuur, we houden rekening met jouw voorkeur;
 • Het is een afwisselende functie waarbij je een groot netwerk opbouw en samenwerkt in een fijn team;
 • Jouw ambities nemen wij serieus, je krijgt dan ook alle mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Als adviesteam zijn we de vooruitgeschoven post van en denken we mee en zijn we betrokken bij de start van projecten en vooral nieuwe opgaven. Dit doen we met kennis van vastgoed en grondinstrumenten, van duurzaamheid en natuurinclusief. Denk daarbij aan de aanpak voor de versnelling woningbouw, bereikbaarheid, stikstof en natuur en bodemdaling. Zo leveren we onder andere de volgende concrete adviezen of producten:

 • Groenprojecten: kosten(project-)ramingen, advisering grond- en realisatiestrategieën, advisering over inzet grondinstrumenten (uitgifte en beheer), projectleiding verkoopprogramma, maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA’s).
 • Infraprojecten: opstellen verwervingsramingen), financiële verkenningen, optimalisering ontwerp in relatie met eigendom.
 • Gebiedsontwikkelingen: analyseren grond- en vastgoedexploitaties, uitvoerings-/realisatiestrategieën, alsmede nieuwe (duurzame) financieringsconstructies.
 • Woningbouwplannen: advisering provinciale subsidieverordening, haalbaarheidsstudies, QuickScans, second-opinion, risico- en scenarioanalyses.
 • Herontwikkelingen: projectleiding over herbestemming, advisering programma, bouw- en woonrijpmaken en tenslotte het gronduitgifteproces.

Overige vragen waar we ons mee bezighouden zijn het opstellen van de Nota Grondbeleid, de aanpak van benzineverkooppunten en met productontwikkeling (risicoanalyse, rekenmodel, revolving fund).

Dit alles is een flinke klus en daar hebben we jouw hulp bij nodig! Dit maakt het werk interessant:

 • Je krijgt met de volle breedte van de provinciale opgaven in het ruimtelijk domein te maken, zowel in het stedelijk als landelijk gebied;
 • Het team waarin je komt te werken bestaat uit echte professionals en hebben passie voor hun vak;
 • Zoek je een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen en veel nieuwe ervaring kunt opdoen? Dan zit je hier goed.

Onze juristen werken in het werkveld van grondzaken op het snijvlak van het publieke en private domein. We werken aan (complexe) grondtransacties en overeenkomsten die bijdragen aan het realiseren van natuur en infrastructuur, en aan oplossing voor de stikstof – of veenweideproblematiek.

Dit maakt het werk interessant:

 • Je hebt de mogelijkheid om bij vele opgaven betrokken te zijn en te focussen op de kwaliteit van de overeenkomsten;
 • Je krijgt de kans je verder te bekwamen in dit juridisch vakgebied. Er is veel ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling;
 • Je krijgt de kans om zowel bij beleid als ook uitvoering betrokken te zijn;
 • Je werkt in een team met enthousiaste vakspecialisten.
 • Je krijgt de kans als senior jurist om volop met nieuwe ontwikkelingen aan de slag te gaan, zoals de onteigening in kader van de omgevingswet.

Als team beheer houden we ons bezig met allerlei zaken, zoals:

 • het beheren, verpachten en verhuren van provinciale gronden en gebouwen;
 • het uitvoeren van een baggerplan;
 • het beheren van opstallen;
 • de sloop van opstallen bij herontwikkeling en de aanpak van bodemverontreiniging en herstelwerkzaamheden.

Als team hebben we goed inzicht in alle eigendommen van de provincie en registreren we alle contracten in een speciaal vastgoedsysteem (P8).

Werken aan het nationaal programma landelijk gebied

De komende jaren willen we intensiveren op het gebied van:

 • Natuurnetwerk Nederland
 • Stikstof
 • Veenweiden
 • Omgevingswet

Hieronder lees je per onderwerp wat het inhoudt en welke rol wij als provincie hierin spelen.

Het programma Natuurnetwerk Nederland (NNN) zorgt voor het versterken van bestaande natuur en de aanleg van nieuwe natuur én geeft invulling aan de doelstellingen van het samenwerkingsverband Natuurnetwerk Nederland. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Zo wordt de natuur in de duinen, de delta en de veenweiden versterkt, beschermd en met elkaar verbonden tot het Natuurnetwerk Nederland in Zuid-Holland. Dit netwerk bestaat uit natuurgebieden (o.a. Natura 2000 gebieden), nieuwe natuur (gebieden en ecologische verbindingszones) en gebieden waar natuur wordt gecombineerd met relevante ruimtelijke opgaven. Zoals natuur inclusieve landbouw en recreatie. Om dit te bereiken werken we als provincie Zuid-Holland samen met gebiedspartners verspreid over de hele provincie. Denk aan waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, particuliere grondbezitters en terrein beherende organisaties.

In het coalitieakkoord 2021-2025 van het Rijk zijn de opgaven natuur, landbouw, stikstof, klimaat, woningbouw, infra/bereikbaarheid bepalend voor de koers van de provincie. Voor het verminderen van stikstofuitstoot is een van budget van 25 miljard beschikbaar. Samen met het Rijk en andere organisaties voeren wij als provincie het beleid uit.

Het stikstofprobleem is politieke gevoelig, waardoor het van belang is om continue af te stemmen met collega’s over de uit te voeren werkzaamheden. Daarbij is het belangrijk dat we de juiste verwachtingen wekken richting de boeren. Waar kunnen ze op welke moment op rekenen? Wat doet de provincie? Wat kan de provincie? Welk budget heeft de provincie te besteden en onder welke voorwaarden? Deze onderwerpen worden tijdens de keukentafelgesprekken bij de boeren besproken.

De provincie heeft haar eigen Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. Daarin zijn deelgebieden opgenomen waarbinnen we met verschillende strategieën de doelen willen realiseren. Vanuit OGZ zijn we helemaal aan de voorkant betrokken met strategische adviseren en kunnen we, indien dat aan de orde is, alle aspecten van het grondbeleid inzetten, van strategisch advies tot aankoop, van businesscase tot gronduitgifte.

Als provincie werken we samen met waterschappen, gemeenten en landbouw – en natuurorganisaties aan een plan voor veenweidegebieden. Want in het Klimaatakkoord is vastgesteld dat de C02-uitstoot uit veen in 2030 fors verminderd moet worden. Uiteindelijk is de ambitie dat er in 2050 vitale veenweidegebieden zijn, met een toekomstbestendige landbouw, minder uitstoot van broeikasgassen en stikstof en een hogere biodiversiteit en waterkwaliteit.

In de Zuid-Hollandse veenweiden daalt de bodem al eeuwenlang. De oorspronkelijke moerassige gebieden zijn steeds verder ontwaterd. Doordat het veen in contact komt met zuurstof (oxidatie), klinkt het in en daalt de bodem. Door het grondwaterpeil te verlagen, blijft het toch mogelijk deze gronden te gebruiken voor de landbouw. Het wordt steeds duidelijker dat bij de oxidatie van het veen ook veel CO2 vrijkomt. Dat vraagt om aanpassingen van het huidige gebruik van de grond, tegelijkertijd moet er perspectief zijn voor de landbouw.

Het is de bedoeling dat op 1 juli 2022 de Omgevingswet inwerking treedt. De Omgevingswet regelt allerlei grondbeleidsinstrumenten zoals onteigening, kavelruil en voorkeursrecht. Met name het onteigeningsproces zal ten opzichte van de huidige wetgeving grote verandering ondergaan. Nu wordt een Koninklijk Besluit gevraagd en straks worden alle besluiten door Provinciale Staten genomen. Dat vereist kennis van bestuursrecht en die zoeken wij.

Ons vakgebied is een specialisme, maar het is ook breed. Er valt met een dergelijke omvangrijke wetswijziging als de invoering van de Omgevingswet meer dan genoeg te leren en te ontdekken. En met veranderingen in de maatschappij verandert ook het gedrag van de overheid. Was het gebruik van de Wet voorkeursrecht gemeenten in de crisis van ruim tien jaar geleden nauwelijks aan de orde, vandaag de dag heeft het voorkeursrecht weer een belangrijke rol in ruimtelijke ontwikkelingen. Verder is kavelruil in het landelijk gebied een handig instrument om opgaven als natuurontwikkeling en verandering van de landbouw te faciliteren.

Ontzettend veel opleidingsmogelijkheden

We zijn op zoek naar jou als jij kennis hebt van grondzaken en ruimtelijke ontwikkeling. Of je nu veel of weinig ervaring hebt: als jij je verder wilt ontwikkelen, het vak wil leren, je kennis wilt delen met vele collega’s én je een bijdrage wil leveren aan de mooie opgaven van de provincie. Diversiteit binnen de provincie vinden we belangrijk; iedereen heeft zijn of haar eigen kwaliteiten. Ook persoonlijke ontwikkeling stimuleren we met een persoonlijk ontwikkelbudget (POB). Je krijgt een opleidingsbudget van 5.000 euro per 5 jaar, per medewerker (lees hier meer over leren en ontwikkelen bij onze provincie). Het is mogelijk om een externe opleiding te volgen tot NVR-rentmeester, een opleiding Grondverwerving en schadevergoedingen of Projectmanagement.

Naast individuele ontwikkelactiviteiten die je vanuit je POB onderneemt hebben we binnen de provincie ook de PZH Akademie. Hier vind je een breed aanbod aan (online) trainingen die voor alle provinciale collega’s gratis toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld:

 • Profileren zonder opscheppen;
 • Feedback geven;
 • Professioneel leiderschap.

Hiermee kun je je nog verder ontwikkelen in je vakgebied en wellicht doorstromen binnen de provincie. Want doorstroommogelijkheden zijn er zeker. We zien mensen binnen de teams doorgroeien, of ons domein verlaten en elders binnen de provincie gaan werken. Daarnaast zijn er ook een aantal mensen bij ons komen werken die een brede opleiding hebben gedaan zoals ruimtelijke ordening, planologie of vastgoedmanagement. Zij hebben zich dan later door middel van cursussen en opleidingen verder gespecialiseerd.

Incompany

Sinds eind 2022 is de door ons zelf opgetuigde incompany-opleiding van start gegaan. Met gepaste trots schrijven we hier dat we enkele verschillende modules hebben samengebracht en bijgesteld tot één opleiding voor onze medewerkers. De modules gaan over waardebepaling van gronden over onteigening en over het uitgeven van gronden voor bijvoorbeeld natuur. Het is geschikt om kennis te verwerven, up to date te blijven en om te netwerken. We hebben een ‘klas’ samengesteld met 12 mensen die werken bij onze eigen provincie, bij de provincie Noord-Holland, bij Staatsbosbeheer en bij het waterschap Hollands Noorderkwartier. Naast de modules organiseren deze organisaties voor de groep ook nog eigen praktijkdagen om zo meer te weten komen van het werk in de praktijk bij de verschillende organisaties.

Ben je benieuwd naar de projecten waar onze collega’s aan werken en hun ervaringen? Bekijk hieronder het artikel en de verhalen!

Aan de slag met ontwikkeling en/of grondzaken voor de provincie Zuid-Holland?

Bekijk hier alle openstaande vacatures!

Interesse? Stel je voor en kom met ons in gesprek!

Heb je nog vragen? Of staat er nu geen relevante vacature voor jou open? Neem dan contact op met recruiter Lauren en bespreek samen de mogelijkheden. We zijn altijd geïnteresseerd in contact met goede kandidaten.

Lauren Riethoff

Stuur mij een mail en dan plannen we een afspraak!

Stuur een email