Samenleving en Economie bij de provincie Zuid-Holland

Wist jij dat je bij de provincie Zuid-Holland aan de slag kan gaan met diverse thema’s die een impact hebben op onze samenleving en economie? Van beleidsfuncties tot ondersteunende rollen en van projectmedewerkers tot managers. Ga jij aan de slag met een toekomstbestendige economie? Of hou jij je liever bezig met het beschermen en behouden van ons cultureel erfgoed? Wellicht bijt jij je liever vast in de subsidieverlening die bij een project komt kijken, bijvoorbeeld rondom verkeersveiligheidsmaatregelen, de energietransitie, toerisme of innovatie. Wil jij weten waar je mee aan de slag kan gaan, wie mogelijk jouw toekomstige collega’s zijn en vooral: wat jijzelf voor de provincie kan betekenen? Lees dan verder!

Aan de slag met Economie

Het domein Toekomstbestendige Economie werkt aan een brede welvaart voor iedereen binnen de Provincie Zuid-Holland. We zien een economie voor ons die sterk en flexibel is, zodat we in de toekomst ons brood kunnen blijven verdienen en we tegelijkertijd binnen de ecologische grenzen van ons leefklimaat blijven.

 

De transitie naar een inclusieve, digitale en duurzame economie

Zuid-Holland is één van de meest innovatieve regio’s in Nederland. Tegelijk leunt onze economie sterk op het lineaire denken (van productie naar afval) en fossiele grondstoffen. Om internationaal concurrerend te blijven, is vernieuwing nodig. Dit kunnen we bereiken door een versnelling van de transitie naar een duurzame, digitale én inclusieve economie. Want een transitie maak je niet met enkele koplopers door, dat doe je met zijn allen.

Eén van de randvoorwaarden om een toekomstbestendige economie in Zuid-Holland waar te maken, is een goed vestigingsklimaat: een omgeving waar bedrijven zich willen vestigen, waar mensen graag werken en die zorgt dat investeringen in Zuid-Holland terecht komen. Daarom moet er voldoende ruimte zijn voor bedrijvigheid én moet er voldoende personeel met de juiste kwalificaties beschikbaar zijn. De provincie maakt hier met tal van partners werk van.

We hebben een relatief jong medewerkersbestand, een collegiale cultuur en er is veel ruimte voor eigen initiatief en  verantwoordelijkheid. Binnen Economie werken we aan diverse thema’s, hier zijn enkele voorbeelden:

Voldoende aanbod van goed bereikbare, kwalitatieve en duurzame locaties om te werken, voor detailhandel, bedrijventerreinen en kantoren. Binnen Zuid-Holland is dit niet vanzelfsprekend: we willen veel verschillende dingen (wonen, werken, recreëren, natuur) op een klein stukje aarde. Dit thema vraagt dus veel creativiteit en innovatiedenken. Als je binnen dit team aan de slag gaat, richt je je op het verbeteren van de kwaliteit van werklocaties. Hierbij kun je denken aan bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren.

De transitie naar een digitale en duurzame economie vraagt om meer en snellere innovaties. Innovatie maakt dat bedrijven zich in Zuid-Holland willen vestigen en is cruciaal voor het behoud van de huidige welvaart en de economische positie van de Zuid-Hollandse bedrijven. In dit thema help je innovatie stimuleren door de inzet van subsidieregelingen, het stimuleren en ondersteunen van innovatiemilieus zoals fieldlabs, aangaan van slimme samenwerkingen en het benutten van Europese innovatiemiddelen en samenwerking.
Daarbij beschikt Zuid-Holland over wereldwijd toonaangevende kennis en kunde op het gebied van Aero-space. Iedere dag zijn er meer dan 150 aero-space bedrijven aan de slag met het ontwerpen en bouwen van vliegtuigen, drones, satellieten en het inrichten van vliegvelden. Zij zorgen voor veel werkgelegenheid én leveren een belangrijke bijdrage aan grote maatschappelijke vraagstukken als klimaat en digitalisering. De provincie stimuleert dat.

Digitalisering is een belangrijk thema voor de economie in Zuid-Holland: door erin te investeren, kunnen bedrijven hun concurrentiekracht behouden en kunnen nieuwe verdienmodellen ontstaan. Ook versnellen nieuwe technologieën, zoals AI, Quantum en 5G innovatie. Als provincie creëren we de randvoorwaarden voor de digitale economie, zien we toe op een ethisch verantwoorde ontwikkeling en stimuleren we innovatie die van Zuid-Holland een digitale hotspot maken.

De provincie Zuid-Holland wil in 2050 100% circulair zijn. In deze circulaire samenleving worden alle grondstoffen steeds opnieuw (her)gebruikt en gebruiken we hernieuwbare brandstoffen. Om deze droom te bereiken, zijn we aanjagers van netwerken en ketensamenwerking, ontwikkelen en delen we kennis en innovatie, actualiseren we beleid en regelgeving, richten we de fysieke omgeving optimaal in en zetten we in op circulair aanbesteden en inkopen.

In Zuid-Holland staan zowel bedrijven als inwoners voor grote uitdagingen op economisch en werkgebied. De snelle veranderingen in de economie benadrukken het belang van flexibiliteit en toekomstbestendigheid. Bijscholing, omscholing, ontwikkeling en het tijdig overstappen naar beroepen van de toekomst zijn essentieel geworden. Om te kunnen groeien en floreren hebben bedrijven gekwalificeerd personeel nodig. Er is echter een aanzienlijk tekort aan personeel en onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Daarom hebben de provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland besloten gezamenlijk te investeren in een Human Capital agenda. De ambitie is om van Zuid-Holland dé regio te maken waar de arbeidsmarkt structureel en duurzaam verbeterd wordt, waar bedrijven voldoende personeel hebben en waar werknemers zich blijven ontwikkelen en tijdig actie ondernemen wanneer hun werk bijvoorbeeld door automatisering wegvalt.

Waarom is het werken voor Economie zo gaaf?

In de video hieronder delen collega’s Gilles, Alma en Leontien hun ervaring, motivatie en enthousiasme over hun werk bij Economie.

Kom werken bij Economie

Aan de slag met Cultuur, Erfgoed en Toerisme

Zuid-Holland is rijk aan cultuur en erfgoed. Dit maakt onze omgeving mooier, veelzijdiger en leefbaar. Bovendien onderstreept het de Zuid-Hollandse identiteit. We delen onze cultuur en ons erfgoed met iedereen. Inwoners van Zuid-Holland, liefhebbers en toeristen kunnen ervan komen genieten. Door het nú te beschermen en te bebouwen, maken we het leefbaar. Ook voor de volgende generaties. Kunst en cultuur dragen bij aan een aantrekkelijke leefomgeving en aan de persoonlijke en creatieve ontwikkeling van kinderen en volwassenen. We stimuleren cultuurparticipatie, dat gericht is op het creëren van een maatschappij waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Het wordt ingezet als middel om drempels tot deelname aan het maatschappelijke leven weg te nemen. Wij bieden als provincie tweedelijns ondersteuning aan gemeenten op het gebied van cultuurparticipatie. De uitvoering hiervan ligt bij de gemeenten. Zo geven we samen een impuls aan de ontwikkeling van participatieprojecten.

Wij zijn als provincie verantwoordelijk voor het creëren van een aantrekkelijke leefomgeving, maar ook voor het bevorderen van maatschappelijke participatie bij culturele activiteiten. We stimuleren de toeristengroei die moet leiden tot een toename van banen in deze sector. Binnen ons ruimtelijk beleid beschermen we onze monumenten, molens, kastelen en buitenplaatsen. Maar ook boerderijlinten, archeologische bodemvondsten, waterlopen, historische verdedigingslinies en oude verkavelingspatronen, die soms meer dan 1000 jaar oud zijn. Zij zijn de stille getuigen van ons historisch rijke verleden en vertellen het verhaal van Zuid-Holland. In totaal werken we met ruim 30 collega’s om cultuur en erfgoed te beschermen, benutten en te stimuleren. Waar we ons dan mee bezig houden? Met veel uiteenlopende thema’s! Maar om je een idee te geven zijn er hier een aantal op een rijtje:

Zuid-Holland telt 225 molens. Dat is één vijfde van het Nederlandse molenbestand! Molens zijn onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis en op buitenlandse toeristen hebben ze een grote aantrekkingskracht. Daarom beschermen wij de molens, zodat ze kunnen blijven draaien en stimuleren we het openstellen van de molens voor publiek. Onze adviseurs geven advies op maat aan moleneigenaren over behoud en restauratie. Daarnaast bewaken we de vrije windvang van molens, zodat de wieken kunnen blijven draaien.

Bunkers, kastelen, landgoederen en trekvaarten zijn zichtbare restanten van onze geschiedenis. Zij creëren een omgeving met een eigen identiteit waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. De provincie maakt het – samen met anderen – mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed voor de toekomst behouden. Binnen de provincie Zuid-Holland staan zeven erfgoedlijnen centraal. Van de Oude Hollandse Waterlinie tot aan de landgoederenzone. Onze beleidsmedewerkers zetten zich samen met eigenaren van monumenten, vrijwilligers, andere overheden, fondsen en musea in om het erfgoed de beschermen en te behouden. Meer weten? Je leest het hier.

We hebben in Zuid-Holland archeologisch gezien een natte bodem. Daarin blijft organisch materiaal als hout, leer en textiel uitstekend bewaard. De provincie Zuid-Holland is daardoor een rijk archeologisch gebied, het vertelt daardoor veel over onze geschiedenis. Wij beschermen ons archeologisch erfgoed, delen archeologische kennis en maken archeologie zichtbaar en beleefbaar voor een breed publiek. We proberen verstoring van de bodem zoveel mogelijk te voorkomen. Indien er toch gegraven moet worden, dan bewaren wij deze bijzondere vondsten in ons provinciaal archeologisch depot voor bodemvondsten. Het depot leent deze vondsten en documentatie uit aan universiteiten, musea en andere culturele instellingen.

Onze mensen werken er hard aan om onze rijksmonumenten in stand te houden. Dit kan door restauratie te stimuleren en door leegstand te voorkomen door middel van herbestemming. Samen met medeoverheden, private partijen en vrijwilligers willen we de kans op herbestemming van deze monumenten zo groot mogelijk maken in onze rol als aanjager en verbinder. Daarbij maken onze rijksmonumenten ook onderdeel uit van de energietransitie. Daarbij wordt gezocht naar een optimale balans tussen CO2-reductie, comfortverbetering, kostenefficiëntie én het behoud van monumentale waarden. Het streven is om te komen tot verantwoorde keuzes, om zo (Rijks)monumenten op een gepaste manier bij te laten dragen aan de energietransitie. Wij ondersteunen monumenteneigenaren met subsidie en advies.

Onze provincie heeft een aantrekkelijk toeristisch aanbod, variërend van een mooie natuurwandeling, historische ontdekkingstocht, bezoek aan de bollenvelden, een stedentrip of (strand)vakantie in eigen land. Wij willen dat toerisme een bijdrage levert aan maatschappelijke opgaven en de welvaart van alle inwoners in brede zin. We richten ons als provincie daarom op ‘Toerisme in balans’. Na de coronapandemie trekt het toerisme weer aan en de verwachting is dat het aantal (inter)nationale bezoekers in de komende jaren weer fors zal groeien. Dit biedt veel (economische) kansen, maar ook uitdagingen om overlast op drukke toeristische plekken te voorkomen en lusten en lasten eerlijker te verdelen. Onze mensen werken aan het toerisme beleid om hier vorm aan te geven.

Aan de slag met Subsidies

Als provincie ondersteunen wij diverse initiatieven en investeringen door middel van subsidies. Jaarlijks krijgen we meer dan 300 nieuwe subsidieaanvragen binnen op het gebied van Economie, Cultuur, Energie, Milieu, Mobiliteit, Water en Groen. Het zijn subsidies die ervoor zorgen dat bepaalde projecten gefinancierd kunnen worden. Denk aan projecten als het aanleggen van verkeersdrempels, schoolverlaters helpen aan een baan, het onderhoud van een monument of medische innovaties.

Bureau Subsidies heeft als primaire activiteiten het behandelen van subsidieaanvragen en tussentijdse rapportages en het uitvoeren van subsidievaststellingen. Dit gebeurt met zoveel mogelijk gestandaardiseerde en geharmoniseerde werkprocessen, waardoor er een hoge mate van effectiviteit en efficiëntie bereikt wordt. Ons bureau zet zich actief in om de doeltreffendheid van subsidies te verbeteren. Zo denken wij graag mee met het beleid van Gedeputeerde Staten. Ook kunnen subsidies bijdragen aan het beoogde resultaat van het beleid! Ons team bestaat uit ongeveer 45 ervaren subsidieadviseurs die allemaal hun eigen subsidieregelingen en de daarbij behorende subsidieaanvragen oppakken. Als subsidieadviseur beoordeel je de subsidieaanvragen en verzorg je de besluitvorming hiervoor. Je leert daardoor snel over de opgaven waar wij aan werken en over de wereld van subsidieaanvragen. Er is veel ruimte voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Onze subsidieadviseurs zijn het gehele subsidieproces, van de aanvraag tot de vaststelling, contactpersoon voor de subsidieaanvragen. Deze aanvragen kunnen van inwoners komen, maar veelal van organisaties en gemeentes of andere overheden.

Ben je benieuwd naar de projecten waar onze collega’s aan werken en hun ervaringen? Bekijk hieronder de artikelen en verhalen van wellicht jouw toekomstige collega’s!

Ook jij kan aan de slag met deze gave thema’s!

Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die zich willen inzetten voor economie, cultuur of subsidies. We zijn altijd geïnteresseerd in geschikte kandidaten. Onze vacatures kun je hier bekijken. Staat daar geen relevante functie voor jou bij of heb je andere vragen? Neem dan contact op met corporate recruiter Ronald Groenewold. Dan zoeken we samen naar de beste mogelijkheden!

 

Ronald Groenewold, corporate recruiter

Stuur mij een mail en dan plannen we een afspraak!

Stuur een email