Aan de slag met natuur bij de provincie Zuid-Holland

Veenweidegebieden, een uitgestrekte kust, weilanden met koeien en een landschap met brede en smalle rivieren. En ook nog eens een grote metropool. Noem eens één plek in Nederland waar je dit allemaal vindt. Juist ja, in Zuid-Holland. En hier hebben we een uitdagende ambitie: het versterken van de natuur in Zuid-Holland, die voor iedereen toegankelijk is. Met onze collega’s binnen de provincie zetten we ons in voor een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving voor de inwoners. Maar dit doen we niet alleen. Samen met kennisinstellingen en andere organisaties werken we eraan om onze kwetsbare natuur (en de kennis hierover) te beschermen en versterken. Het versterken van biodiversiteit, de aanpak van de stikstofproblematiek tot het verbeteren van het leefgebied van de boerenlandvogels, de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland en het verbeteren van de natuur in onze Natura 2000; allemaal uitdagende taken waar we ons voor inzetten.

Herstel van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland

De video laat zien hoe we de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland willen herstellen. Maar we doen nog veel meer. Bij de provincie bewaken we dat onze leefomgeving gezond blijft, de natuur zich kan ontwikkelen, er een duurzaam perspectief voor landbouw is én dat er genoeg mogelijkheden zijn voor recreatie. Want klimaatverandering, bodemdaling en de energietransitie vereisen een andere manier van omgaan met het landschap. Door functies slim te combineren en bijvoorbeeld ‘natuurinclusief’ te bouwen ontstaat er meer ruimte voor flora en fauna, denk aan het creëren van waterrijke natuur.

Werken aan biodiversiteit, stikstof of Natura2000

De komende 10 jaar investeren we samen met onze partners, terreinbeherende organisaties en medeoverheden in (nieuwe) natuur. We gaan de huidige plannen om natuur te realiseren een impuls geven en nemen extra maatregelen in onze Natura 2000-gebieden. Dit vraagt om creativiteit, daadkracht en samenwerking. Jij kan bij de provincie bijdragen aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en/of de realisatie van de Natura 2000-doelen.

De natuur is in onze drukbevolkte, verstedelijkte provincie erg waardevol. Er zijn veel soorten planten en dieren aanwezig, ook kwetsbare soorten. Om de biodiversiteit te behouden beschermt de provincie bijzondere plant- en diersoorten. Een goede biodiversiteit, zowel binnen natuurgebieden als daarbuiten, zorgt voor een fijne leefomgeving en zorgt er ook voor dat we andere maatschappelijk wensen en opgaven (recreatie, wonen etc.) een plek kunnen blijven geven.

Zo werken we onder andere aan het verbeteren van natuur in de stad, het beschermen van plant- en diersoorten en het verbeteren van de leefomgeving van diverse soorten. Ingrepen in de infrastructuur of ruimtelijke ordening bieden vaak ook kansen om de biodiversiteit te verbeteren. Tenslotte is het van belang dat de grote opgaven zoals energie en klimaat ook zo worden vormgegeven dat dit de biodiversiteit versterkt in plaats van bedreigt.

Sommige natuur is zo kwetsbaar en speciaal dat de bescherming op Europees niveau geregeld is. Zo worden in alle EU-lidstaten beschermde natuurgebieden aangewezen die samen het Natura 2000-netwerk vormen. In Zuid-Holland liggen 21 Natura 2000-gebieden die door de provincie nauwlettend in de gaten worden gehouden, verder worden verbeterd en worden beheerd. Dat doen we met onze interne collega’s, maar ook met externe partijen zoals andere overheden, terreinbeheerders en handhavingsdiensten. Bij natuurbehoud, zeker in de Natura 2000-gebieden, spelen veel actuele thema’s. Denk aan stikstofdepositie, verdroging van de duingebieden, klimaatverandering, weersextremen, exotenbeheer en biodiversiteit.

Naast de speciaal Europees beschermde N2000-gebieden hebben we grote gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland. En we hebben de opgave daar de komende jaren nog heel wat hectares bij te organiseren. Zowel de inrichting, het beheer en het realiseren van nieuwe natuurgebieden is een uitdaging waar kennis van ecologie en landgebruik en het goed inspelen op wensen van betrokkenen bij elkaar komen.

De provincie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet natuurbescherming. De uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH) wordt gedaan door de omgevingsdiensten. Bij de provincie zorgen we voor de ontwikkeling van toepasbaar beleid, houden we in de gaten of de doelen van de Wet natuurbescherming gehaald worden en sturen we, in overleg met de omgevingsdiensten, bij. Een grote uitdaging is onder andere de soortenbescherming in het stedelijk gebied.

Vanwege het beschermen van de biodiversiteit, veiligheid of gezondheid is het nodig om populaties van sommige soorten te beheersen of te beperken. Ook hiervoor stelt de provincie kaders. Een belangrijke taak waarvoor veel maatschappelijke en politieke belangstelling is.

Dit maakt het werk interessant:

 • Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid in het diverse en dynamische werkveld van soortenbescherming, groene VTH en faunabeheer;
 • Je zit dicht op de politiek;
 • Je kunt een belangrijke bijdrage leveren aan soortenbescherming en het behoud van natuur;
 • Je werkt nauw samen met de partners in het veld zoals de omgevingsdiensten en de faunabeheereenheid waardoor je een groot netwerk opbouwt.

We staan met elkaar voor de opgave om in Zuid-Holland de uitstoot van stikstof sterk te verminderen en zorg te dragen voor sterke en robuuste natuurgebieden. In de Zuid-Hollandse uitvoeringsagenda stikstof zijn voor de verschillende sectoren acties geformuleerd. In maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten de eerste uitvoeringsagenda stikstof vastgesteld. Deze uitvoeringsagenda heeft de volgende speerpunten: het reduceren van stikstofemissies, zorgen voor natuurherstel en het creëren van ruimte voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is een flinke klus en daar hebben we jouw hulp bij nodig.

Dit maakt het werk interessant:

 • Je werkt midden in de maatschappelijke discussie rond stikstof, natuur en landbouw;
 • Je draagt bij aan het versterken van de natuur in Zuid-Holland en het oplossen van de stikstofproblematiek;
 • Je werkt met veel verantwoordelijkheid in een dynamisch dossier;
 • Je bouwt een groot intern en extern netwerk op.

Klimaatverandering en bodemdaling, de ontwikkeling van de landbouw en de waterkwaliteit hebben invloed op de ontwikkeling van onze natuur. Ook op deze thema’s zijn we als provincie hard aan het werk en zoeken we collega’s. Zo hebben wij hebben als provincie Zuid-Holland een regisserende rol als het gaat om de zorg dat er voldoende schoon water is, nu én in de toekomst. Ook de ontwikkeling van de landbouw is een belangrijk onderwerp waar we als provincie aan werken. De uitdaging is om te komen tot een toekomstbestendige landbouw met oog voor alle belangen. Tenslotte heeft het Rijk de veenweide-provincies de regie gegeven om de CO2-uitstoot, die voortkomt uit bodemdaling, te reduceren en daar samen met regionale partners uitvoering aan te geven. Kortom, genoeg uitdagende klussen!

Dit maakt het werk interessant:

 • Je draagt bij aan de toekomst van het landelijk gebied in Zuid-Holland;
 • Je hebt invloed op actuele maatschappelijke thema’s;
 • Je krijgt veel ruimte voor eigen initiatieven;
 • Je bouwt een groot intern en extern netwerk op.

Wil jij een bijdrage leveren aan het versterken van de natuur in Zuid-Holland?

Bekijk dan hier alle openstaande vacatures!

Interesse? Stel je voor en kom met ons in gesprek!

We zijn altijd geïnteresseerd in contact met goede kandidaten. Dus als er geen vacature voor je openstaat, kun je contact opnemen met corporate recruiter Ronald Groenewold. Dan bespreken we samen de mogelijkheden!

Ronald Groenewold, corporate recruiter

Interesse? Stuur mij een mail!

Stuur een email