Aan de slag met Ruimte, Wonen en Bodem voor de provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is met 3,6 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van Nederland, met een groeiende ruimtebehoefte om te kunnen wonen, werken en recreëren. Het woningtekort is nijpend: onze provincie staat aan de lat om 200.000 te woningen te bouwen voor het jaar 2030. Dat is ruim een vijfde van de landelijke opgave en betekent een toevoeging van ruim 10% op onze bestaande voorraad. Tegelijkertijd moeten we steeds meer ruimte reserveren voor het opvangen van overstromingen en weersextremen, de behoefte aan natuur, een verduurzaamde landbouw en voor onze energievoorziening. Het omgevingsbeleid van de provincie is de basis voor de ruimtelijke keuzes.

Daarnaast is het zorgvuldig omgaan met de bodem en ondergrond voor iedereen van belang, of het nu gaat om water dat we gebruiken, energie die we er aan onttrekken, kabels en leidingen die er doorheen lopen of huizen die we er op bouwen. We hebben maar één bodem en daar moeten we het nog lang mee doen. Met name het tegengaan van bodemdaling, verzilting en inklinking van zachte grondsoorten, zoals veen en slappe klei, vragen om een integrale aanpak. Onze collega’s zijn hier dagelijks mee aan de slag om samen met externe partijen Zuid-Holland elke dag beter te maken.

Wil jij weten aan welke projecten wordt gewerkt, wie onze collega’s zijn en vooral: wat jij voor de provincie kunt betekenen? Lees dan verder!

Bouwen aan een thuis in de stad | Provincie Zuid-Holland

Zoals de video laat zien vraagt de wooncrisis om een flinke opschaling van de bouw. Zeker in Zuid-Holland, waarin het aantal inwoners sterk toeneemt. In haar eentje tekent Zuid-Holland voor een kwart van de landelijke woningbouwopgave. Lees hieronder meer over de thema’s waar we allemaal aan werken, want we doen veel interessante dingen op het gebied van Ruimte, Wonen en Bodem.

 

Werken aan Ruimte, Wonen en Bodem: van het omgaan met bodemdaling tot het versnellen van woningbouw

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen staan we voor grote uitdagingen. Met zo’n 135 medewerkers werken we gezamenlijk aan onze opgaven. We ontwikkelen en realiseren beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen en bodem. Onze missie: ‘’Professioneel en resultaatgericht invulling geven aan de regierol voor een toekomstbestendig ruimtegebruik in Zuid-Holland”. En daar kan ook jij aan bijdragen! Bijvoorbeeld als programmamanager, gebiedsontwikkelaar, strategisch stafmedewerker, specialist bodem of (senior) beleidsmedewerker. Lees hieronder meer over de inhoudelijke thema’s en bekijk welke vacatures er allemaal openstaan.

Zuid-Holland is een dichtbevolkte deltaprovincie, met een groeiende ruimtebehoefte om te kunnen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd moeten we steeds meer ruimte reserveren voor het opvangen van overstromingen en weersextremen, de behoefte aan natuur, een verduurzaamde landbouw en voor onze energievoorziening. We voeren al jaren een consistent beleid waarbij we bij voorkeur bouwen binnen bestaand stads- en dorpsgebied. Op deze manier benutten we bestaande infrastructuur en netwerken, zoals het openbaar vervoer, het wegennet, de riolering en maatschappelijke voorzieningen. Hiermee voorkomen we dat mobiliteitskosten onnodig oplopen. En we bieden met goed bereikbaar onderwijs en banen optimale ontplooiingskansen aan inwoners.

De ruimtelijke keuzes die we nu maken bepalen de toekomst van onze provincie. Wanneer de druk op de ruimte toeneemt, wordt het nodig om scherpere keuzes te maken en stringenter te sturen. Binnen Zuid-Holland is dat mogelijk door te combineren waar dat kan, en toekomstgericht te kiezen waar dat moet. We werken daarom aan een goed ingericht Zuid-Holland waar ruimte is voor nieuwe initiatieven. Ingrepen die we nu doen, hebben lange tijd effect. Wegen, bebouwing en recreatiegebieden gaan decennialang mee. Daarom is het van belang dat deze ontwikkelingen zorgvuldig gebeuren met aandacht voor de omgeving. Met het beleid over ruimtelijke kwaliteit stimuleren we dat initiatiefnemers zoveel mogelijk voortbouwen op de bestaande kwaliteiten, en daarmee op de identiteit, van Zuid-Holland. Dus sterker maken wat al sterk is. Daarbij hoort: de juiste ontwikkeling op de juiste plek.

Op dit moment wordt er al volop gebouwd in Zuid-Holland. Zo’n 17.000 woningen per jaar. Maar er is meer nodig om aan de grote woningbouwbehoefte te voldoen. Er is vooral behoefte aan betaalbare woningen voor starters, doorstromers, studenten, arbeidsmigranten en ouderen. Tot 2030 zijn er voldoende plannen en locaties om ruim 200.000 nieuwe woningen te bouwen. Zowel binnenstedelijk als daarbuiten. Samen met gemeenten en het Rijk gaan we aan de slag om deze woningbouwproductie op peil houden en waar mogelijk te versnellen. We moeten dat slim, snel en vooral samendoen. Maar ook duurzaam en betaalbaar. Wat we nu neerzetten moet wel passen in onze toekomst. Het liefst zoveel mogelijk binnen onze steden en dorpen. Waar werk, school, voorzieningen, vrienden en vaak familie dichtbij zijn. Waarbij we ons schaarse groen in de dichtbevolkte Randstad zoveel mogelijk intact laten en bestaande wegen en spoor beter benutten. Het is dus geen eenvoudige opgave die we met een wondermiddel kunnen oplossen. Ook is deze opgave niet door één partij op te lossen. Het versnellen van de woningbouw kan alleen als alle partijen, zoals gemeenten, de bouw, corporaties, kennisinstellingen en wij als provincie samenwerken en alle beschikbare (financiële) middelen inzetten. Voor iedereen een thuis bouwen, waarbij een prettige woon- en leefomgeving altijd het uitgangspunt is. Daar staan wij voor als provincie Zuid-Holland. Kom jij met ons meebouwen?

De bodem in Zuid-Holland wordt onder meer gebruikt voor de landbouw, als ondergrond voor de aanleg van wegen, woningen en bedrijven en voor winning van grondstoffen. Als provincie hebben we volgens de Wet bodembescherming (Wbb) het bevoegd gezag voor een groot aantal bodemtaken. Duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond nemen we zo vroeg mogelijk mee in ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling. Bodem en ondergrond leveren een belangrijke bijdrage aan onze maatschappelijke doelen, zoals energievoorziening, drinkwatervoorziening, grondwaterreserves, duurzame landbouw, cultuurhistorie, natuurontwikkeling én klimaatmigratie en -adaptie. We willen op een innovatieve manier deze bijdrage zo groot mogelijk maken, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de natuurlijke kwaliteit van bodem- en watersystemen en de beoogde boven- en ondergrondse functies.

We houden ons bezig met verschillende taken rondom bodem en ondergrond. Hierbij kun je denken aan:

  • Bodemdaling: ongeveer driekwart van de grond in provincie Zuid-Holland is gevoelig voor bodemdaling. Dat speelt zowel in landelijke veenweide gebieden als in bebouwde, slappe bodemgebieden, met ieder hun eigen specifieke oorzaken, gevolgen en aanpak. Bodemdaling staat hoog op de provinciale agenda en we hebben nationale programma’s, zoals het Nationaal Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptie, om de effecten van bodemdaling tegen te gaan.
  • Bodemsanering en beheer: de provincie vervult bij de reductie van verontreinigingsrisico’s meerdere rollen. We zijn bevoegd gezag voor de beoordeling van plannen en voor beschikkingen, maar ook regisseur en uitvoerder van deze plannen. In opdracht van de provincie nemen de regionale omgevingsdiensten de rol van bevoegd gezag over. Ook de uitvoerende taken worden aan deze diensten overgedragen.
  • Nazorg op stortplaatsen: om de nadelige gevolgen van stortplaatsen op de omgeving te minimaliseren, voeren we op stortplaatsen nazorg uit. We zijn is verantwoordelijk voor nazorg van stortplaatsen die op of na 1 september 1996 nog in exploitatie zijn of waren. Hiervoor betaalt de exploitant aan de provincie. Na beëindiging van de exploitatie wordt een eindinspectie uitgevoerd en gaat de verantwoordelijkheid over naar ons. Vanaf dat moment voeren wij de nazorg uit volgens het plan dat de exploitant heeft ingediend. Dit bestaat uit milieubeschermende voorzieningen controleren, onderhouden en zo nodig vervangen. Daarnaast wordt periodiek gecontroleerd of het gestorte materiaal het grondwater in de omgeving beïnvloedt.

Over de teams

Het domein Ruimte, Wonen en Bodem van de provincie Zuid-Holland ontwikkelt en realiseert beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bodem. We hebben als missie: ‘professioneel en resultaatgericht invulling geven aan de regierol voor een toekomstbestendig ruimtegebruik in Zuid-Holland’.

De teams zijn erg divers. Onze collega’s zijn bezig met uiteenlopende werkzaamheden. Van het beoordelen van ruimtelijke- en bestemmingsplannen tot aan de nazorg van stortplaatsen en het ontwikkelen van beleid- en sturingsinstrumenten voor woonopgaven. In elk team zitten collega’s die kennis en expertise hebben van hun eigen vakgebied en opgaven. Collega’s kunnen op elkaar bouwen en integrale samenwerking is essentieel om de maatschappelijke opgaves waar we voor staan tot een succes te brengen. Onze mensen zijn trots op het werk dat zij doen en geven aan dat elke dag divers en afwisselend is.

Wil je weten over het werken aan ruimte, wonen en bodem binnen de provincie Zuid-Holland? Lees dan de verhalen en artikelen van onze collega’s. Zij vertellen je met welke projecten zij bezig zijn, wat hun werk inhoud en hoe zij hun werk ervaren!

Contact

We zijn altijd geïnteresseerd in geschikte kandidaten. Heb je wel interesse in een functie binnen Ruimte, Wonen en Bodem of zit je nog met vragen? Neem dan contact op met corporate recruiter Ronald Groenewold. Dan zoeken we samen naar de beste mogelijkheden.

Ronald Groenewold, corporate recruiter

Stuur mij een mail en dan plannen we een afspraak!

Stuur een email