"Het zoeken naar balans tussen natuur en andere maatschappelijke opgaven"

Bas van Berkum, Beleidsmedewerker faunabeheer, invasieve exotenbestrijding, vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming

  • Naam: Bas van Berkum
  • Functie: Beleidsmedewerker faunabeheer, invasieve exotenbestrijding, vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming
  • Opleiding: Milieutechnologie
  • Werkt bij de provincie sinds: 2019
  • Afdeling: Water & Groen

“Bij de provincie Zuid-Holland heb ik een breed takenpakket. Ik ben niet alleen verantwoordelijk voor het faunabeheer, maar ik werk ook aan beleid op het gebied van invasieve exotenbestrijding en ik ben verantwoordelijk voor de beleidsmatige kant van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de Wet natuurbescherming. Het doel van mijn werk? Het behouden en versterken van de biodiversiteit in onze provincie én een goede balans vinden tussen biodiversiteit en andere maatschappelijke provinciale opgaven.”

Van milieu-inspecteur tot beleidsmedewerker bij de provincie

“Voordat ik bij de provincie kwam werken, heb ik een studie Milieutechnologie op hbo-niveau gedaan. Daarna heb ik bijna 3 jaar gewerkt als milieu-inspecteur bij een Milieudienst en daarna heb ik zo’n 9 jaar gewerkt bij een omgevingsdienst, eerst als milieu-inspecteur en later als inspecteur Wet natuurbescherming. Allebei functies waarbij je echt met je voeten in de klei staat. Maar ik wilde graag meer doen met beleid en zo kwam ik bij de provincie terecht. Deze organisatie – die fungeert als midden bestuur tussen het Rijk en de gemeentes – pakt verschillende taken op binnen de provinciegrenzen. Van de aanleg van infrastructuur tot erfgoedbehoud en ruimtelijke ontwikkeling. Ik hou mij nu bezig met het thema Natuur.”

Samenwerken met externe partijen

“In mijn functie draait het om het zoeken naar balans tussen natuur en andere maatschappelijke opgaven. Voor wat betreft exotenbestrijding: in Nederland – en dus ook in Zuid-Holland – komen verschillende exoten voor. Dit zijn planten en dieren die hier oorspronkelijk niet thuishoren en die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Samen met andere collega’s maak ik beleid op het gebied van exotenbestrijding, zodat we de biodiversiteit in de voor ons belangrijke gebieden in stand houden. Daarnaast werk ik aan faunabeheer. Denk dan aan het beheer van verschillende populaties dieren. Het doel is het voorkomen en beperken van risico’s en/of schade die wilde dieren – zoals ganzen – aanrichten op het gebied van landbouw, flora en fauna, openbare veiligheid en volksgezondheid. Daarbij werk ik samen met diverse externe partijen. Denk aan de faunabeheereenheid van Zuid-Holland, de wildbeheereenheden, terreinbeheerders en andere provincies.”

Vergunningverlening en handhaving

“Een andere belangrijke taak binnen mijn pakket is vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming. Bij het bouwen van huizen of bijvoorbeeld het aanleggen van wegen, kun je beschermde flora en fauna tegenkomen. Je mag dan niet zomaar je gang gaan, je hebt een vergunning nodig wanneer deze activiteiten een negatief effect hebben op de beschermde dieren. Daarnaast worden er in het kader van de Wet natuurbescherming controles uitgevoerd vanuit toezicht en handhaving binnen o.a. de Natura 2000-gebieden en in het kader van soortenbescherming en faunabeheer. Daarvoor heb ik dan veel contact met de omgevingsdiensten. Omdat ik zelf ooit bij een omgevingsdienst heb gewerkt, weet ik hoe het daar in zijn werk gaat en waar deze organisaties goed in zijn. Dat werkt wel in mijn voordeel.”

Toen ik nog bij de omgevingsdienst werkte, stond ik echt met mijn voeten in de klei. Bij de provincie werk ik juist veel aan beleid en kan ik mijn praktijkervaring goed toepassen

Weinig saaie momenten in mijn werk

“Mijn werk vind ik erg leuk, maar het vraagt ook wel veel flexibiliteit. Soms moet ik wel brandjes blussen. Vooral op het gebied van ontheffingverlening, toezicht & handhaving en faunabeheer komen er vanuit de maatschappij veel vragen. Zo willen inwoners graag weten waarom wij bepaalde populaties terug willen dringen. Ik word vaak gestuurd door vragen die ineens oppoppen, dat zijn naast vragen van inwoners ook statenvragen of persvragen. Ik moet dus wel elke dag schakelen, maar dat zorgt ook wel voor weinig saaie momenten in mijn werk.”

De uitdagingen in mijn functie

“De provincie vind ik een leuke werkgever. Vroeger bij de omgevingsdienst en milieudienst was ik vooral uitvoerend bezig. Hier kan ik ook op beleidsniveau aan de slag. Bovendien heeft de provincie ook veel te zeggen op het gebied van natuur, zeker na de decentralisatie van de overheidstaken. Je draagt dus echt een stukje verantwoordelijkheid. Soms heb je alleen zo veel taken op je bordje liggen, dat je ook wel eens nee moet zeggen. Je moet dus wel stevig in je schoenen staan, niet alleen bij collega’s, maar ook bij externen. Bij faunabeheer moet je goed kunnen motiveren waarom dit in bepaalde gevallen nodig is, omdat sommige inwoners of organisaties geen voorstander zijn van beheer bijvoorbeeld. Maar als je geen beheer toepast, kan het weer schade en risico’s opleveren voor andere maatschappelijke-, economische- en ecologische opgaven. Je moet dus goed kunnen balanceren tussen al deze belangen.”

Mijn toekomstplannen

“Mijn plan voor de toekomst? Ik ben heel benieuwd hoe het soortenbeleid zich verder gaat ontwikkelen. Dus hoe we in de toekomst de biodiversiteit nog meer onder de aandacht kunnen brengen en hoe we tegelijkertijd de andere opgaven hierin mee kunnen nemen. Een integrale aanpak van verschillende opgaven dus. Daar wil ik mij in de toekomst graag nog verder mee bezighouden, het liefst bij de provincie natuurlijk.”