Opgavegericht werken heeft de toekomst

Een flexibele en wendbare organisatie

Onze organisatie is volop in ontwikkeling. Zo werken we bij de provincie Zuid-Holland steeds meer opgavegericht. Dat houdt in dat we in de toekomst niet meer vanuit afdelingen gaan werken, maar per maatschappelijke opgave de juiste mensen in onze organisatie inschakelen om de opgave te realiseren. Het doel hiervan is om zo effectief mogelijk de acht ambities uit ons Coalitieakkoord te realiseren. Dat vraagt aanpassingsvermogen van ons personeel. Ze dienen mee te bewegen in onze organisatiedynamiek, om zo makkelijker in te kunnen spelen op toekomstige vragen. Het vraagt ook om een kritische blik bij het aannemen van nieuw personeel. We toetsen bij de toekomstige collega’s of ze de juiste kwaliteiten hebben voor het realiseren van de specifieke opgaven. Iemand die nauw betrokken is bij onze organisatieontwikkeling is onze adviseur bij P&O Arco van der Zwan. Jane Akkal, al meer dan 20 jaar werkzaam voor de provincie, helpt deze transitie naar opgavegericht werken mede vorm te geven.

Elke medewerker is een stukje van de puzzel

Bij de provincie werken we met zo’n 2000 collega’s aan allerlei opdrachten binnen Zuid-Holland. Van het aanleggen van wegen tot het onderhouden van erfgoed. Het is een groot en divers takenpakket. Om al die taken goed uit te voeren, wordt veelal gewerkt vanuit afdelingen. Denk aan afdelingen als Water & Groen, Samenleving & Economie, Mobiliteit & Milieu en Ontwikkeling & Grondzaken. Iedere medewerker is verbonden aan een afdeling en draagt met zijn/haar specifieke takenpakket bij aan een stukje van de puzzel. Arco: ”Maar we willen minder afdeling- en sectoraalgericht gaan werken en steeds meer de opgave centraal stellen. Het bestuur van de provincie Zuid-Holland heeft vanuit haar taakopvatting acht ambities vastgesteld. Alles wat wij als organisatie doen, staat dus in het teken van zorgen dat we deze ambities realiseren.’’

Als organisatie moet je inspelen op de veranderende vraag naar flexibiliteit''

Versterken opgavegericht werken

Arco: ‘’De snelheid en complexiteit van maatschappelijke ontwikkelingen vragen flexibiliteit en wendbaarheid van onze organisatie. En als organisatie moeten we daar dan ook op inspelen. We werken integraal en benutten onze arbeidscapaciteit maximaal. Bij het opgavegericht werken zetten we de ambities vanuit het Coalitieakkoord centraal. Denk aan ambities als ‘Bereikbaar Zuid-Holland’ of ‘Concurrerend Zuid-Holland’. Aan elk van deze ambities wordt een ambitie-eigenaar gekoppeld. Zij vertegenwoordigen het netwerk van opdrachtgevers rond één bestuurlijke ambitie en zijn als aanspreekpunt beschikbaar voor bestuurlijke sparring en strategiebepaling. De ambitie-eigenaren schakelen bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en houden zicht op de realisatie van het geheel aan opgaven en opdrachten. We werken steeds meer toe naar focus in het werk op het opgavedomein (het inhoudelijke werk) en het professioneel domeinmanagement (P-domein). Het P-domein bestaat uit alles wat met (strategisch) personeelsmanagement en arbeidscapaciteit te maken heeft. De P-managers zijn dus personeelsverantwoordelijk en hebben de belangrijke taak om goede personele zorg te bieden en te zorgen dat alle medewerkers toegerust zijn om blijvend van toegevoegde waarde te zijn voor de organisatie.”

Van afdelingsgericht naar opgavegericht werken

Jane: ‘’Als P&O-adviseur ben ik nu nog betrokken bij verschillende afdelingen, namelijk voor Projecten & Programma’s, Ruimte Wonen en Bodem en een gedeelte van de Dienst Beheer Infrastructuur. Ik ben sparringpartner/adviseur van een MT-lid en geef advies over allerlei (strategische/personele/organisatie) vraagstukken. Denk hierbij aan (strategische) personeelsplanning, arbeidscapaciteit, individuele casuïstiek en verzuim. In het nieuwe model, dus volgens opgavegericht werken, ben ik niet meer betrokken bij een afdeling, maar word ik meer verbonden aan opdrachtteams die voor specifieke opgaven werken en professionele teams.

Een andere rol voor de P&O-adviseur

Jane: ‘’Door opgavegericht werken verandert mijn rol van P&O-adviseur. Een van de veranderingen op inhoudelijk gebied is bijvoorbeeld dat er contact wordt gezocht met de ambitie-eigenaar. Als adviseur zal ik minder contact hebben met een MT-lid, maar meer met een ambitie-eigenaar. Vraagstukken waar we als P&O-adviseur mee te maken gaan krijgen zijn: ‘Hoe ondersteunen we een opdrachtgever bij de bemensing zodat zij een effectief team vormen om de opgave te realiseren?’ en ‘Hoe kunnen we het werk het beste prioriteren?’ Daarbij is P&O niet besluitvormend, maar wel adviserend. De P&O-adviseur is nauw betrokken bij vraagstukken rondom personeel, organisatieontwikkeling, capaciteitsmanagement, arbeidscapaciteit en strategische personeelsplanning.‘’

Een stevige persoonlijkheid in een veranderende omgeving

Jane: ‘’Mijn rol als P&O-adviseur gaat dus veranderen, maar het werk wordt zeker niet minder. Het is belangrijk dat je als P&O-adviseur op de hoogte bent van zaken die spelen in de organisatie. Plannen, organiseren en prioriteren zijn vaardigheden die je niet kan missen in deze rol. Omdat we met verschillende collega’s vanuit diverse werkvelden samenwerken, is de vraag achter de vraag herkennen van belang. Op deze manier zorgen we voor de juiste speler aan tafel en voorzien we onze interne klanten van deskundig advies. Je bent als adviseur een stevige gesprekspartner en bent in staat om je grenzen aan te geven.”

Elke dag van elkaar leren!

Arco: ‘’We vinden het bij de provincie belangrijk dat we van elkaar leren. Het is mooi om te zien dat collega’s over de huidige afdelingsgrenzen elkaar vinden in professionele teams en hun kennis en kunde met elkaar delen en verrijken. Zo leer je elke dag bij en ga je de organisatie weer in met nieuwe inzichten. En uiteindelijk draagt zelfs het kleinste puzzelstukje bij aan het realiseren van onze ambities. Opgavegericht werken heeft wat mij betreft dus echt de toekomst.’’

Contact

We hebben niet altijd concrete HR vacatures op deze site staan. We zijn wel altijd geïnteresseerd in contact met goede kandidaten. Dus als er geen vacature voor je open staat, kun je contact opnemen met Lauren. Dan bespreken we samen jouw mogelijkheden bij de provincie.

Lauren Riethoff, Recruiter

06 50 17 15 07

Stuur een email