"Interne mobiliteit wordt erg gestimuleerd bij de provincie: ik heb nu twee banen"

Feiko van Dok, Senior procesmanager

  • Naam: Feiko van Dok
  • Functie: Senior procesmanager
  • Opleiding: Stadsgeografie
  • Werkt bij de provincie sinds: 2012
  • Afdeling: Projecten & Programma's

‘’Na mijn opleiding en master Stadsgeografie, wilde ik graag meer ervaring op doen met gebiedsontwikkeling in de praktijk. De provincie als werkgever wekte mijn interesse omdat deze organisatie behoort tot het middenbestuur. We werken in het buitengebied, buiten de steden. Door die regiogerichte aanpak, kom je in contact met veel verschillende partijen en werk je aan regio-overstijgende vraagstukken. Daarom wilde ik graag bij de provincie een traineeship volgen. Het traineeship biedt een prachtkans om middels een combinatie van werken en leren de organisatie te leren kennen en jezelf te ontwikkelen. Ik heb als trainee 3 keer 8 maanden gewerkt aan verschillende opdrachten, bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Projecten & Programma’s. En ik heb een uitstapje gemaakt naar de gemeente Amsterdam, waar ik opdrachten deed voor het projectmanagementbureau. Momenteel werk ik als senior procesmanager gebiedsgericht werken Zuid-Hollandse Delta én als procesmanager van de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen. Twee uitdagende banen binnen 1 organisatie.’’

Ondergrondse ruimtelijke ontwikkeling

‘’In Zuid-Holland wordt hard gewerkt aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van natuur, duurzame landbouw, infrastructuur en meer. Allemaal zaken die je boven de grond kunt zien. Maar wat dacht je van de ruimtelijke ontwikkeling onder de grond? Ook daar wordt dagelijks aan gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de wateropslag voor kassen, de warmteleidingen voor restwarmte uit de haven of aan het verwarmen van huizen en bedrijven met aardwarmte. Om te voorkomen dat de ondergrond overbelast raakt of een rommeltje wordt, hield ik mij als trainee tijdens mijn eerste opdracht bezig met de ontwikkeling van ondergronds ruimtebeleid. Wat mij als trainee is bijgebleven is de vrijheid om mijn eigen pad uit te stippelen. Zo moest ik zelf de contacten leggen voor een volgende opdracht of kreeg ik snel verantwoordelijkheid als ik daar om vroeg in een opdracht.’’

Gedetacheerd bij gemeente Amsterdam

‘’Mijn tweede opdracht tijdens het traineeship was uniek omdat ik ook de kans kreeg om buiten de provincie te kijken. Om mij verder te ontwikkelen op het gebied van projectmanagement, heb ik zelf een detacheringsopdracht geregeld bij het projectmanagementbureau van gemeente Amsterdam. Hier heb ik veel ervaring opgedaan als projectsecretaris binnen de gebiedsontwikkeling Oosterkade (naast het station en het Scheepvaartmuseum). Ik heb mij hier onder andere beziggehouden met de herstructurering van de kade, de herverdeling van de ligplaatsen van woonboten en de verplaatsing van een Chinese restaurantboot. Ik vond het opvallend dat het bij de gemeente soms letterlijk over straatstenen gaat en je direct in contact staat met bijvoorbeeld een emotionele woonbootbewoner.’’

Werken op het snijvlak van beleid en uitvoering

‘’Na mijn opdracht bij het projectmanagementbureau van gemeente Amsterdam, vervolgde ik mijn traineeship op de afdeling Projecten & Programma’s. Daar hield ik mij onder andere bezig met het gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee waar wij samen met de gemeente en inwoners werkten aan de ontwikkeling van verschillende ‘hotspots’. Denk daarbij aan de ontwikkeling van een haven, natuur- en recreatiegebieden.

Ook hield ik mij bezig met het triple helix programma Groene Cirkels, waar wij met de multinational Heineken en de universiteit Wageningen werkten aan het verduurzamen van de bierketen. Een Groene Cirkel zet zich in op een grote marktpartij, met een groot ketennetwerk. Van daaruit wordt met diverse stakeholders gewerkt aan opgaven op het gebied van duurzaamheid om de hele keten duurzaam te maken. Bij dit programma werkte ik bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van elektrisch vervoer, de vergroening van bedrijventerreinen en het hergebruik van restwarmte.

Bijzonder is dat in beide programma’s intensief wordt samengewerkt met diverse partijen. Gezamenlijk wordt een ambitie met bijbehorende doelen opgesteld en er wordt vanuit een gezamenlijk belang aan diverse projecten gewerkt. Een bijzondere manier van werken, letterlijk op het snijvlak van beleid en uitvoering.’’

Transitiemanager in de Zuidwestelijke Delta

‘’Van trainee ben ik doorgegroeid naar mijn huidige rol als senior procesmanager en werk ik aan duurzame transitieopgaven, zoals: energie, circulaire economie en duurzame landbouw in de Zuidwestelijke Delta. Een uniek, karakteristiek, agrarisch gebied met delta natuur dat staat voor grote uitdagingen als verzilting, hitte en regenpieken, bodemerosie, achteruitgang van biodiversiteit en verstedelijking. Uitdagingen en opgaven die we niet alleen, maar gezamenlijk moeten oplossen. Enerzijds door een betere samenwerking op interbestuurlijk niveau tussen het Rijk, 3 provincies, gemeenten en waterschappen. Anderzijds door interdisciplinair samen te werken met de overheid, markt, kennisinstellingen, onderwijs en de maatschappij.

Vanuit het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland ben ik trekker van het deelprogramma ‘Volhoudbare Landbouw’ en werk ik samen met boeren, boerencollectieven, multinationals, hogescholen, universiteiten en overheden aan nieuwe verdienmodellen voor de boer om duurzaam boeren betaalbaar te maken, innovaties gericht op bodem- en water- beheer, een gebiedsgerichte aanpak biodiversiteit en het sluiten van slimme (grondstof) kringlopen. Kortom: door de krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars kennis en expertise maken we grotere stappen dan alleen. Een flinke uitdaging en een complexe manier van samenwerken, maar ook een manier die bijdraagt aan een mooiere en duurzame wereld.’’

Met mijn werk draag ik graag bij aan een mooie en duurzame wereld.''

Twee banen bij 1 organisatie: het kan bij de provincie

‘’De afgelopen jaren heb ik mij niet verveeld bij de provincie en voel ik mij nog steeds uitgedaagd. Het is bijvoorbeeld prachtig dat Groene Cirkels is doorontwikkeld naar meerdere programma’s en ik nu zelf programmatrekker ben van de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen. In dit programma werken de multinational Farm Frites, universiteit Wageningen en HAS hogeschool samen aan de verduurzaming van de fritesketen. Als procesmanager heb ik daarin een belangrijke rol: het verbinden van partijen, het ontwikkelen van projecten en het koppelen van subsidiestromen. Zowel nationaal als internationaal.

Kortom: ik krijg veel energie van beide banen. Ik vind het heerlijk om samen te werken met mensen van verschillende organisatieculturen en te werken op het grensvlak van beleid én uitvoering. Nog belangrijker vind ik dat het bijdraagt aan een mooie en duurzame wereld. Voorlopig zie ik nog genoeg uitdagingen, maar wie weet wat er in het verschiet ligt.’’