"Het doel van mijn werk is om biodiversiteit als integraal thema op te pakken bij alle Zuid-Hollandse opgaven"

Wieger Zwikstra, Ambtelijk opdrachtgever Biodiversiteit en Natuur

  • Naam: Wieger Zwikstra
  • Functie: Ambtelijk opdrachtgever Biodiversiteit en Natuur
  • Opleiding: Sociale geografie en planologie
  • Werkt bij de provincie sinds: 2010
  • Afdeling: Water & Groen

“In mijn huidige werk houd ik mij bezig met het vergroten van de biodiversiteit in Zuid-Holland. We hebben het dan niet alleen over biodiversiteit in natuurgebieden, maar ook in het landelijk gebied, op industrieterreinen en bijvoorbeeld in de stad. We willen biodiversiteit integraal oppakken, samen met de andere opgaven binnen Zuid-Holland. Als ambtelijk opdrachtgever ben ik daar verantwoordelijk voor. Dat is een grote verantwoordelijkheid, maar ook een mooie uitdaging waar ik graag aan werk.”

Eerst gewerkt voor gemeente en adviesbureau

“Voordat ik bij de provincie kwam werken in 2010, heb ik een hele weg afgelegd. Ik heb sociale geografie en planologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Daarna ben ik vrij snel gaan werken als assistent-projectmanager bij de gemeente Amsterdam, waar ik mij bezighield met allerlei projecten op het gebied van verkeer en vervoer. Na mijn werk bij de gemeente Amsterdam, ben ik in dienst gegaan van een adviesbureau dat zich richt op stedelijke ontwikkeling en beleid in de breedste zin van het woord. Ik heb toen ook een opdracht voor de provincie Zuid-Holland uitgevoerd, namelijk het opstellen van een economische visie en actieprogramma voor economische clusters. Dat beviel zo goed, dat ik in 2010 in dienst ben gekomen van deze overheidsorganisatie die taken oppakt die te klein zijn voor het rijk en te groot voor de gemeenten. Zo zijn we onder andere verantwoordelijk voor wegenonderhoud en aanleg, natuurontwikkeling, erfgoedbehoud en mobiliteit op provinciaal niveau. Voor die laatste opgave ging ik aan de slag, als senior beleidsmedewerker Mobiliteit.”

Gestart als senior beleidsmedewerker Mobiliteit

“Als senior beleidsmedewerker Mobiliteit was ik medeverantwoordelijk voor het bevorderen en verbeteren van de mobiliteit in Zuid-Holland. Een concreet project waar ik aan heb gewerkt is bijvoorbeeld het opstellen van een fietsvisie, waarin staat hoe we duurzame mobiliteitsvormen – zoals de fiets – meer kunnen promoten onder het Zuid-Hollandse publiek. Verder was ik verantwoordelijk voor de coördinatie van het Meerjarenprogramma Infrastructuur. Hierin staan onze toekomstplannen, met concrete uitwerking en bijbehorende kosten, op het gebied van infrastructuur.”

De overstap naar senior beleidsadviseur Groenblauwe leefomgeving

“Ik ben daarna intern doorgegroeid tot senior beleidsadviseur Groenblauwe leefomgeving, bij de afdeling Water & Groen. Heel wat anders dus, maar wel ontzettend leuk werk. Ik heb hier samen met Ed Weijdema – je kunt zijn interview ook op de website lezen – gewerkt aan een visie voor de Groenblauwe leefomgeving. Hiermee bedoelen we de combinatie van alle opgaven die met natuur en water te maken hebben. De visie was gericht op het versterken van de biodiversiteit, niet alleen in de natuurgebieden maar ook in de landelijke omgeving, op de industrieterreinen en in de stad. Daarbij stonden thema’s van vandaag de dag hoog op de agenda; klimaat, bodemdaling, verstedelijking en energietransitie.”

Doorgegroeid tot ambtelijk opdrachtgever Biodiversiteit en Natuur

“Inmiddels ben ik doorgegroeid tot ambtelijk opdrachtgever Biodiversiteit en Natuur. Als ambtelijk opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor een opgave die binnen Zuid-Holland speelt. Deze opgaves worden vanuit opgavegerichte teams opgepakt. In mijn geval is de opgave dus het versterken van de biodiversiteit en natuur – zowel in natuurgebieden als daarbuiten. Biodiversiteit wordt daarmee als volwaardig thema gezien en gekoppeld aan andere opgaven die binnen de provincie spelen. Denk aan energie opgaven, verstedelijking en infrastructuur. Een concreet voorbeeld is de Honey Highway bij de N470 – een strook langs de weg met 44 inheemse bloemensoorten die bijdragen aan de bijenpopulatie.”

Gemeente overstijgende vraagstukken oppakken

“Ik vind mijn werk bij de provincie erg uitdagend, en de organisatie past ook bij mij. Ik had hiervoor al bij een gemeente gewerkt en wat ik leuk vind, is dat je bij de provincie gemeente overstijgende vraagstukken oppakt. Dat gold voor de infrastructurele projecten die ik in het verleden heb opgepakt, maar ook voor de projecten op het gebied van natuur, waar ik mij nu mee bezighoud. Bij de provincie vinden dus de grotere bewegingen plaats – projecten die echt op provinciaal niveau worden uitgevoerd. Dat maakt het ook wel weer complex, omdat je met veel verschillende partijen te maken krijgt en er voor elk stukje Zuid-Holland veel wensen en claims zijn. Je praat met alles en iedereen om alles voor elkaar te krijgen. Denk aan medeoverheden, belangenverenigingen, terreinbeheerorganisaties et cetera.”

Voor mijn functie moet je stevig in je schoenen staan, flexibel zijn en ook met verschillende belangen rekening kunnen houden.

Stevig in je schoenen staan

“De complexiteit, drukte en hectiek horen wel een beetje bij het werk. Voor mijn functie moet je stevig in je schoenen staan, flexibel zijn en ook met verschillende belangen rekening kunnen houden. Dat vind ik een leuke uitdaging, en ik ben ook blij dat ik die verantwoordelijkheid mag nemen. Zo heb ik echt het idee dat ik iets concreets kan bijdragen om de provincie een stap verder te helpen. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe de toekomst van Zuid-Holland er uit gaat zien op het gebied van biodiversiteit. Als we opgaven nog meer integraal gaan aanpakken, hebben we straks meer wegen met inheemse planten, meer woonwijken waar we wonen in en met de natuur en meer landelijke gebieden met volop insecten en vogels.”