Van subsidieaanvraag tot grote impact

Wat doet bureau Subsidies binnen de provincie Zuid-Holland?

Wist je dat wij als provincie heel wat subsidies verlenen? Wij hebben binnen de provincie diverse subsidieregelingen waar zowel burgers als bedrijven gebruik van kunnen maken. Dagelijks is ons bureau Subsidies druk bezig met onder andere de toetsing van aanvragen, vaststelling en monitoring van subsidies. Koen Schoutrop, subsidieadviseur, en Sonja Bhoelai – Autar, senior subsidieadviseur, werken voor dit bureau en geven in dit artikel antwoord op vragen als: ‘Wat doet bureau Subsidies?’, ‘Hoe gaat het proces rondom subsidies in z’n werk?’ en ‘Waar gaat het geld van de subsidies zoal naartoe?’.

Hoe werkt een subsidieaanvraag?

Een subsidie is een aanspraak op financiële middelen die door een bestuursorgaan wordt verstrekt aan burgers, bedrijven en instellingen, ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. De provincie krijgt jaarlijks ongeveer 1000 subsidieaanvragen binnen. Sonja vertelt: “In 2010 is bureau Subsidies opgericht. Als subsidieadviseurs zijn wij bij het gehele subsidieproces betrokken, namelijk het verlenen, vaststellen, wijzigen, intrekken, bevoorschotten, het lager vaststellen en het terugvorderen. Gedurende het subsidieproces zijn wij het aanspreekpunt voor aanvragers en de beleidsafdeling. Samen met de collega’s van bureau Subsidies, de beleidsafdelingen en de juridisch financieel adviseur zoeken wij naar oplossingen indien dat noodzakelijk is om tot een juridisch correct besluit te komen.”

Subsidieverstrekking is voor de provincie Zuid-Holland een belangrijk beleidsinstrument om provinciale beleidsdoelstellingen te realiseren: een derde van de provinciale uitgaven betreft subsidies (ongeveer € 250 miljoen). Welke beleidsdoelstellingen de provincie wil realiseren staat in de provinciale begroting aangegeven. Het gaat hierom vraag en aanbod op het gebied van wonen, verkeer en vervoer, milieu, welzijn, economie, recreatie en natuur.

Er bestaan vier subsidievormen, namelijk begrotings-, boekjaar-, project- en incidentele subsidies die elk voor andere doeleinden worden verleend. Bij de subsidieverstrekking wordt gewerkt met drie standaard uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen. Sonja vervolgt: “Arrangement 1 verleent subsidies tot en met €25.000,- die meteen worden verleend en worden vastgesteld. Je hoeft voor dit arrangement geen verantwoording af te leggen. Wel kan de subsidie in de steekproef vallen en dient er vooralsnog te worden verantwoordt. Het is van belang om kritisch te toetsen waarvoor de subsidie is aangevraagd en welke kosten hieraan zijn verbonden. Arrangement 2 omvat bedragen vanaf €25.000,- tot en met €125.000,-. Middels het activiteitenverslag en eventueel beeldmateriaal toont de subsidieaanvrager aan dat de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd. Ook toetsen wij de aanvraag nauwkeurig op de te realiseren prestaties en de daaraan gekoppelde kosten. Arrangement 3 is verlening boven €125.000,-. Bij dit arrangement dient de aanvrager middels een activiteiten-financieel verslag en controle verklaring verantwoording af te leggen.”

Op hoeveel subsidie heeft iemand dan recht? Dat verschilt per project en aanvraag. Ter voorbeeld, een gemeente kan subsidie aanvragen voor het aanleggen van een drempel. Sonja vertelt: “Het aanleggen van een drempel kost ongeveer €3000,-. Dat is vastgesteld op basis van een gedetailleerde begroting. Vaak is het zo dat die gemeente dan 50% zelf moet betalen en dat 50% subsidiabel is. Men krijgt dan €1500,- subsidie toegekend.”

Koen houdt zich voornamelijk bezig met de subsidieaanvragen voor arrangement 1 en 3, terwijl Sonja zich vaak richt op de arrangementen 2 en 3.

Waar gaat de subsidie naartoe?

Er zijn diverse soorten subsidieregelingen binnen de provincie. Het geld kan op verschillende plekken terecht komen. Koen zegt: “Denk bijvoorbeeld aan regelingen voor verkeersveiligheidsmaatregelen, de energietransitie, toerisme, innovatie, onderhoud en behoud van natuur of schoolverlaters die middels een subsidie een jaar bij een bedrijf aan de slag kunnen gaan. Bijna alles heeft wel een subsidievorm. Elke vier jaar wordt er vanuit de provincie een coalitieakkoord afgesloten en daarin worden maatschappelijke beleidsdoelen vastgelegd. Door middel van het verstrekken van subsidies worden die beleidsdoelen gedeeltelijk gerealiseerd. Bij de meeste subsidies is er sprake van co-financiering. De aanvrager en andere belanghebbenden dragen dan financieel ook bij aan het project. Als midden bestuur faciliteren we de beleidsdoelen en spelen we in op de ontwikkelingen, zoals op het terrein van milieu, wonen, economie, verkeer en vervoer. Wij verlenen bijvoorbeeld subsidies aan meerdere gemeenten die samen iets moeten bouwen. Een individuele gemeente kan dat niet, daar is samenwerking voor nodig. Wij hebben als provincie een helikopterview op gemeentes en kunnen op deze manier goed inspelen op hun aanvragen.”

Sonja vult aan: “We kunnen met subsidies ook bijdragen aan innovatie, klimaat en energie. Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat geeft een boost aan duurzame innovatie in de regio en draagt op die wijze bij aan de energietransitie, circulariteit en een duurzame leefomgeving, waarbij de focus ligt bij  ondersteuning van mkb’ers die op basis van nieuwe technologieën innovatieve producten ontwikkelen en realiseren. Hiertoe is een begrotingssubsidie verleend aan Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.”

Het mooie aan het werk is dat je door subsidies bezig bent met iets wat veel waarde kan toevoegen voor mensen."

Memorabele subsidies

Dagelijks krijgen Koen en Sonja veel aanvragen binnen voor subsidies die zij in behandeling nemen. Soms zijn er aanvragen die extra opvallen en die bijblijven. Koen vertelt hier meer over: “Subsidieaanvragen voor innovatieregelingen blijven mij altijd wel bij. Ik hou van innovatieve initiatieven en het is leuk om dan zo’n aanvraag helemaal door te lezen en te zien waar de mensen het geld aan willen besteden. Soms denk je ‘wauw, wat cool!’ Ik heb dat vooral bij medische innovaties. Als instellingen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een nieuw medicijn of een behandelmethode, zodat ze de gezondheid van mensen kunnen verbeteren. Je leest dan de mooiste plannen. Ik ben dan ook blij dat er geld naar dit soort initiatieven gaat.”

De aanvragen die Sonja in behandeling neemt, hebben minder betrekking op subsidies voor mensen, maar zit meer in materiële zaken. Sonja zegt: “Bij mij gaan de subsidieaanvragen meer over ontwikkelingen in steden. Ik hou mij vooral bezig met aanvragen rondom verkeer en vervoer. De subsidies worden dan verleend om de verkeersveiligheid te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van oversteekplaatsen bij scholen, drukke- of provinciale wegen. In de stad Leiden zijn bijvoorbeeld veel wegen aangepast en werden er fietspaden aangelegd, zodat fietsers hier veilig kunnen fietsen. Voor de bereikbaarheid Zuid-Holland worden voor de exploitatie van het openbaar vervoer op de weg, het spoor en het water subsidie verleend aan concessiehouders zoals Arriva, Connexxion, NS en Qbuzz. Tijdens de Coronaperiode zijn de treinen, bussen en boten blijven rijden en varen. Hiertoe ontvingen zij een aanvullende subsidie, zodat het openbaar vervoer voor iedereen beschikbaar bleef. Dat vond ik een hele goede en mooie regeling.”

Zelfstandig adviseur met veel impact

Als subsidieadviseur binnen de provincie, voer je het hele subsidieproces zelfstandig uit. Je krijgt daarbij veel verantwoordelijkheid. Sonja legt uit: “Elke subsidieadviseur heeft zijn of haar eigen regeling waarvoor diegene verantwoordelijk is. Je neemt de subsidieaanvragen, vaststellingen en wijzigingsverzoeken in behandeling en tracht in samenspraak met de beleidsafdeling tot een juridisch correct besluit binnen de beslistermijn te komen. Elke aanvraag/vaststelling/wijzigingsverzoek is anders, waardoor je altijd gefocust en geïnteresseerd blijft. Je onderhoudt je eigen contacten. Daarbij ben je de sparringpartner en adviseur voor de beleidsafdelingen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen werkdossiers en krijgt de ruimte om zelf zaken op te pakken, zolang het binnen de beslistermijn blijft. Ondanks dat je veel zelfstandig aan de slag gaat, sta je er nooit alleen voor. De collega’s binnen ons bureau zijn behulpzaam en je kan altijd een beroep op elkaar doen.”

Met het verlenen van subsidies, kun je ook heel veel mensen blij maken of zelfs een impact hebben op hun leven. Koen geeft aan: “De rol van subsidieadviseur heeft veel dynamiek en dat maakt het werk leuk voor mij. Je mag echt meedenken aan oplossingen. Je bent veel aan het schakelen met de diverse afdelingen binnen de provincie en elke subsidieaanvraag die wordt ingediend, is weer anders. Het mooie aan het werk is dat je door subsidies bezig bent met iets wat veel waarde kan toevoegen voor mensen. In sommige gevallen zie je ook direct waar het geld van een subsidieaanvraag aan wordt besteed. Een mooie voorbeeld is dat wij een aanvraag hebben gekregen vanuit een bedrijf, een werkgever, die een subsidie wilde voor tegemoetkoming van loonkosten. We faciliteren dan een werknemer die net van school is gekomen, zodat hij of zij één jaar bij die werkgever aan de slag kan gaan. Zo krijgen werkzoekenden de kans om ergens aan de slag te gaan. Wij toetsen die aanvraag aan wet- en regelgeving en verlenen dan subsidie voor een gedeelte van de totale loonkosten over een jaar. Door het verlenen van zo’n subsidie heb je veel impact op iemands leven, want je helpt mensen op die manier aan een baan. Ook voor het bedrijf heeft het impact, want zij worden geholpen aan personeel, terwijl de kosten daarvoor deels worden opgevangen door subsidie. Dat vind ik wel echt het mooie aan het werk, dat je van betekenis kan zijn voor andere mensen.”

Sonja sluit af: “Ik werk hier al sinds het ontstaan van bureau Subsidies in juni 2010 met veel plezier. Het is een warme omgeving met gezellige, behulpzame, zorgzame en kundige collega’s.”

Benieuwd wat je nog meer binnen de afdeling Samenleving en Economie kan doen? Lees de verhalen van onze collega’s!